Rezerwacja i Warunki

RABATY Uwaga!!! Rabaty dotyczą czarterów minimum 7 dniowych. Rabaty nie dotyczą weekendu majowego i Bożego Ciała.

 • 5% dla stałych klientów – drugi sezon z nami,
 • 5% czarter dwutygodniowy bądź dłuższy,
 • 5% czarter dwóch lub więcej jachtów,
 • 5% wczesna rezerwacja i wpłata zaliczki do 31 stycznia,
 • 5% studenci w maju, czerwcu i we wrześniu (nie dotyczy weekendu majowego i Bożego Ciała) za okazaniem legitymacji,
 • 10% dla stałych klientów – trzeci, czwarty i kolejny sezon z nami,
 • 15% łączny maksymalny rabat.

DOPŁATY

 • parking przy porcie 20zł/doba,
 • pies na jachcie 100zł,
 • oddanie niesklarowanego/nieposprzątanego jachtu 200zł,
 • rejs ze sternikiem 200zł/doba + wyżywienie,
 • opróżnienie toalety chemicznej 200zł,
 • czarter jednodniowy 100%,
 • czarter weekendowy 50%,
 • czarter 3 dniowy 30%,
 • usługa One Way – koszt 600zł, usługa umożliwia zostawienie jachtu w dowolnym porcie w Giżycku i na południe od niego; dopłata One Way zawiera transfer powrotny dla kierowców po samochody,  w okresie 27.06 – 31.08 usługa jest niedostępna.

PROCEDURA REZERWACJI

 • termin i cena czarteru ustalane są telefonicznie, mailowo bądź poprzez rezerwację online,
 • po ustaleniu szczegółów konieczne jest podanie numeru telefonu kontaktowego i adresu mailowego w przypadku rezerwacji telefonicznej,
 • potwierdzenie rezerwacji przesyłane jest mailowo wraz z umową czarterową i ogólnymi warunki czarteru, które na tym etapie nie wymagają podpisu,
 • zadatek płatny jest w ciągu 3 dni od otrzymania potwierdzenia rezerwacji, w przypadku rezygnacji z czarteru przez Czarterującego na co najmniej 60 dni przed datą odbioru jachtu 50% zadatku jest zwracany na konto, w przypadku rezygnacji z czarteru przez Czarterującego na mniej niż 60 dni przed datą odbioru jachtu  zadatek nie podlega zwrotowi, istnieje możliwość przeniesienia rezerwacji na inny termin po ustaleniu z armatorem i dopłacie różnicy,
 • rezerwacja jachtu poprzez wpłatę zadatku w wysokości ok. 30% wartości czarteru jest wiążąca i jest równoznaczna z akceptacją treści umowy czarterowej i ogólnych warunków czarteru,
 • reszta należności za czarter płatna jest gotówką przy odbiorze jachtu lub przelewem, dokumenty wymagane do odbioru jachtu to: dowód osobisty, patent żeglarza / sternika jachtowego / morskiego,
 • umowa czarterowa podpisywana jest przy odbiorze jachtu,
 • kaucja płatna jest gotówką lub przelewem przy odbiorze jachtu (1500zł Antila 24.4 i Maxus 26 Evo, 500zł Mazurek 650, 1000zł pozostałe jachty),
 • przekazanie jachtu odbywa się w porcie w Popielnie, odbiór jachtu godziny 15-17, zdanie jachtu godziny 10-11.
 • cena czarteru nie obejmuje paliwa, obowiązuje zwrot 5l paliwa przy zdawaniu jachtu.

OGÓLNE WARUNKI CZARTERU JACHTU

 1. Przedmiot zobowiązania Wynajmującego1) Wynajmujący jest zobowiązany wydać Najemcy jacht określony w § 1 umowy, w dniu rozpoczęcia czarteru w godzinach ustalonych przy rezerwacji, w porcie w Popielnie, w stanie gotowym do żeglugi, ze sprawnym silnikiem, oraz dokonać odbioru jachtu od Najemcy w dniu zakończenia czarteru. 2) Wyposażenie jachtu objętego umową będzie zgodne z ofertą oraz indywidualnymi uzgodnieniami z Najemcą. W szczególności czarterowany jacht wyposażony jest standardowo w:

– Podstawowe żagle, bramka do kładzenia masztu, lazy jack, roler foka, sztywny sztag, tent na bom,

– drabinka rufowa, kosz dziobowy i rufowy, relingi, miecz uchylny, kabestany, środki ratunkowe.

– Kambuz: kuchenka gazowa, komplet naczyń, sztućców, garnków oraz patelnia.

– Zatankowane paliwo, akumulatory.

 1. Ograniczenia w dysponowaniu jachtem

1) Jacht może być eksploatowany wyłącznie przy sile wiatru do 6° w skali Beauforta na dopuszczonym do żeglowania akwenie Wielkich Jezior Mazurskich zwanych dalej WJM i nie może być w żaden sposób przemieszczany poza ten akwen. Akwen żeglugi podczas trwania czarteru ograniczony do szlaków żeglownych Wielkich Jezior Mazurskich, co oznacza, że wyłączone są szlaki niedopuszczone lub zakazane do żeglowania w obszarze WJM.

2) Ograniczenie siły wiatru do 6° w skali Beauforta oznacza zakaz wyjścia z portu podczas silniejszego wiatru lub natychmiastowe, bezpieczne przerwanie żeglugi poprzez zawinięcie do najbliższego portu lub bezpiecznego brzegu.

3) Najemca bez pisemnej zgodny Wynajmującego nie może zawierać dalszych umów czarterowych ani

wykorzystywać jachtu do celów zarobkowych.

 1. Wymagania wobec Najemcy

Jacht będący przedmiotem czarteru będzie wydany tylko pełnoletniemu Najemcy, zdolnemu do czynności

prawnych, który przedstawi dokument tożsamości i własny patent żeglarski lub książeczkę żeglarską z wpisem odpowiedniego stopnia żeglarskiego

lub osoby prowadzącej jacht na zlecenie Najemcy.

Jeżeli Najemca nie posiada uprawnień żeglarskich, jacht będzie wydany wyłącznie, jeśli Najemca zapewni

prowadzenie jednostki przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia żeglarskie, która będzie pełniła funkcje kierownika jednostki pływającej. Prowadzący jacht składa oświadczenie woli, że będzie pełnił obowiązki kierownika jachtu, przez cały okres trwania czarteru. Dane osoby prowadzącej jacht, na zlecenie Najemcy, muszą zostać przekazane Wynajmującemu lub osobie działającej w imieniu Wynajmującego i na jego rzecz.

 1. Przedmiot zobowiązania oraz oświadczenia Najemcy
 1. Najemca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia żeglarskie, a jeśli ich nie posiada to, że przyjęty w czarter jacht będzie używany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia żeglarskie. Na Najemcy spoczywa obowiązek zachowania należytej ostrożności.
 2. Najemca oświadcza, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia czarterowanej jednostki w postaci patentu wydanego przez Polski Związek Żeglarski, który ma obowiązek przedstawić przy podpisywaniu umowy czarteru.
 3. Za działania, zaniedbania lub szkody osób, którym Najemca powierzył prowadzenie jednostki Najemca odpowiada, jak za własne.
 4. Najemca jest zobowiązany dokonać odbioru jachtu od Wynajmującego w terminie rozpoczęcia czarteru, nie wcześniej niż od godziny 15 i nie później niż do godziny 17, chyba że ustalono inne godziny odbioru jachtu.
 5. Najemca jest zobowiązany zwrócić jacht Wynajmującemu w dniu zakończenia czarteru, nie później niż do godziny 11, chyba że ustalono inną godzinę zdania jachtu, w macierzystym porcie jachtowym w Popielnie, w stanie niepogorszonym.
 6. Najemca jest zobowiązany eksploatować jacht zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami dobrej praktyki żeglarskiej.
 7. Najemca oświadcza, że jest świadomy:
 • odpowiedzialności cywilnej za załogę oraz jacht obowiązku zgłaszania uszkodzeń jachtu, innych jachtów, kolizji itp.
 • liczby załogi umożliwiającej prowadzenie jachtu w ilości minimum dwóch osób, które nie mogą w trakcie rejsu być pod wpływem alkoholu lub środków podobnie działających,
 • faktu, że prowadzenie jachtu z silnikiem, pod wpływem alkoholu lub środków podobnie działających jest w świetle prawa przestępstwem, zagrożonym zgodnie z Art. 178a kodeksu karnego, do dwóch lat pozbawienia wolności. W przypadku szkody lub zdarzenia z ludźmi kara może być znacząco wyższa. w przypadku wyrządzenia szkody pod wpływem alkoholu, ubezpieczyciel będzie występował z regresem wobec sprawcy do pełnej wysokości szkody,
 • jeśli jacht będzie prowadziła osoba bez uprawnień lub pod wpływem alkoholu wszelką odpowiedzialność ponosi Najemca,
 • załoga musi używać środków asekuracyjnych i ratunkowych przed zatonięciem i zachowywać się odpowiedzialnie,
 • konieczności sprawdzania prognozy pogody, obserwacji warunków atmosferycznych oraz sygnalizatorów zagrożenia oraz wyprzedzającego i natychmiastowego reagowania na pogorszające się warunki,
 • przestrzegania prawa wodnego, znaków nakazu, zakazu w szczególności nie wpływania na obszar oznakowany znakami kardynalnymi,
 • przeprowadzania codziennych przeglądów jachtu a w szczególności; mocowania olinowania stałego, stanu zawleczek i bolców,
 • eksploatować jacht zgodnie z obowiązującymi przepisami PZŻ i dokumentami jachtu, dobrą praktyką żeglarską i wskazaniami armatora,
 • konieczności odpinania bomu, wyciągania pełzaczy grota podczas kładzenia masztu oraz napinania sztywnego sztagu położeniu masztu,
 • konieczności natychmiastowego reagowania na zauważone niesprawności wymienione w punkcie poprzedzającym i informowania o zdarzeniu Właściciela,
 • wyprzedzającego, natychmiastowego refowania lub konieczności natychmiastowego zawinięcia do portu w sytuacji pogorszających się warunków pogodowych,
 • wywracalności i zatapialności jachtu.
 1. Wynajmujący zastrzega, że w razie stwierdzenia, iż Najemca łamie w sposób rażący wyżej wymienionych warunki bezpiecznego korzystania z jachtu, naraża załogę lub inne załogi na niebezpieczeństwo, naraża sprzęt na uszkodzenia, może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, z winy Najemcy, w dowolnym momencie, bez odszkodowania za czarter.
 2. Najemca odpowiedzialny jest za przestrzeganie przez załogę jachtu zasad etykiety żeglarskiej.
 1. Warunki i terminy płatności

Zadatek na poczet opłaty czarterowej:

Umowa dochodzi do skutku pod warunkiem wpłacenia przez Wynajmującego zadatku w wysokości wskazanej przez Wynajmującego ok. 30% opłaty czarterowej, w terminie 2 dni od daty dokonania rezerwacji potwierdzonej maillowo i przesłania potwierdzenia przelewu zadatku. Brak wpłaty w terminie powoduje anulowanie rezerwacji.

 1. Kaucja gwarancyjna

Przed wydaniem jachtu Najemca jest zobowiązany wpłacić gotówką lub przelewem Właścicielowi kaucję gwarancyjną w

wysokości 1500zł – Maxus, Antilla 24.4, 500zł – Mazurek 650, 1000 – pozostałe jachty.

W przypadku, kiedy jacht jest wynajęty w celu organizacji spotkania firmowego, kaucja musi zostać wpłacona przelewem na konto w wysokości 2000zł.

Złamanie masztu w wyniku nieumiejętnej obsługi nie jest objęte ubezpieczeniem.

Kaucja stanowi zabezpieczenie klaru, czystości, drobnych uszkodzeń stanu technicznego jachtu, jak również strat w jego wyposażeniu nieobjętych ubezpieczeniem i ulega zwrotowi w przypadku bezszkodowego rozliczenia posprzątanego jachtu. Gotówka wpłacona jako kaucja nie jest włączana do obiegu gospodarczego.

 1. Zwrot kaucji gwarancyjnej
 1. Po zwróceniu przez Najemcę jachtu Właścicielowi, w terminie i stanie zgodnym z postanowieniami niniejszych warunków, kaucja gwarancyjna zostanie zwrócona Najemcy.
 2. W przypadku powstania roszczeń Wynajmującego kwota roszczeń potrącona zostanie z kaucji gwarancyjnej. W przypadku, jeżeli kaucja gwarancyjna, nie wystarcza na pokrycie wszystkich wyżej wskazanych kosztów, Klient jest zobowiązany do zapłaty brakującej kwoty na rzecz Właściciela.
 3. W sytuacji, kiedy wartość roszczeń przekracza wartość kaucji Najemca zobowiązany jest dodatkowo napisać oświadczenie o okolicznościach powstania szkody, na poczet zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela, a kaucja

do dnia wydania decyzji o likwidacji szkody pozostaje w dyspozycji Wynajmującego. W sytuacji dokonania likwidacji przez ubezpieczyciela szkody w całości, kaucja podlega zwrotowi w terminie 7 dniu od daty wpływu kwoty likwidującej szkodę na konto Wynajmującego. Jeżeli wysokość wypłaconego ubezpieczenia nie pokrywa całości, Wynajmujący ma prawo potrącić z kaucji brakującą kwotę do wysokości kaucji. Jeśli kwota ubezpieczenia oraz kaucji okaże się niewystarczająca na pokrycie szkody Wynajmujący zastrzega, że może dochodzić do pełnej wartości poniesionej szkody na drodze cywilnej, zgodnie z rachunkami.

 1. Uszkodzenia i braki w wyposażeniu

Najemca nie ponosi ryzyka utraty i uszkodzenia jachtu oraz jego wyposażenia w zakresie pokrytym przez ubezpieczenie, pod warunkiem uznania szkody przez ubezpieczyciela. Najemca jest zobowiązany pokryć szkody wynikające z uszkodzeń jachtu i jego wyposażenia oraz z braków wyposażenia powstałych w okresie czarteru, w zakresie niepokrytym przez ubezpieczenie (zgodnie z cennikiem wewnętrznym i rachunkami). W przypadku awarii najmowanego jachtu Najemca zobowiązany jest przed podjęciem jakichkolwiek działań do porozumienia się z wynajmującym. Jeżeli zaistniałe szkody kwalifikują się do likwidacji w zakresie JACHT CASCO lub OC, wstrzymuje się wypłatę kaucji do czasu uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela. W przypadku likwidacji szkody w zakresie JACHT CASCO, czarterujący ponosi opłatę franszyzy redukcyjnej ubezpieczenia w wys. 15% wartości szkody. W przypadku uszkodzeń i braków nieuwzględnionych w cenniku, Najemca jest zobowiązany pokryć nakłady Wynajmującego poniesione na naprawy i uzupełnienia. Najemca może odkupić identyczne, zagubione wyposażenie a wtedy żadna kwota z tego tytułu nie zostanie z kaucji potrącona. Najemca zobowiązany jest do poniesienia kosztów strat w wyposażeniu jachtu i wszelkich innych powstałych z jego winy. W przypadkach, gdy jacht zostanie drastycznie zanieczyszczony, zwandalizowany i nie będzie nadawał się do dalszego czarteru Wynajmujący zatrudni firmę zewnętrzną do usunięcia powyższych skutków, obciążając kosztami Najemcę. Do czasu doprowadzenia jachtu do stanu pierwotnego, za przestój jachtu płaci Najemca 300% (trzysta) stawki czarterowej (maksymalnej w danym sezonie), za każdy rozpoczęty dzień postoju jachtu, w pierwszej kolejności potrącane z zatrzymanej kaucji.

 1. Wydanie jachtu

Jacht zostanie wydany Najemcy przez upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego, w terminie rozpoczęcia czarteru, po uregulowaniu należnych opłat czarterowych oraz wpłaceniu kaucji gwarancyjnej. Najemca jest zobowiązany posiadać podczas czarteru jeden podpisany egzemplarz umowy czarterowej. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące stanu jachtu i jego wyposażenia powinny być wpisane przez Wynajmującego jako uwagi do Umowy.

 1. Opóźnienie odbioru jachtu przez Najemcę

W przypadku braku możliwości odebrania jachtu przez Najemcę, w terminie rozpoczęcia czarteru, z przyczyn leżących po stronie Najemcy a niepowodujących rozwiązania umowy czarterowej, według wcześniejszych postanowień, przygotowany jacht będzie oczekiwał na odbiór przez Najemcę, przez cały okres czarteru, na który została zawarta umowa, przy czym Najemca nie będzie ponosił opłaty portowej. W przypadku dotarcia do portu po godzinie 17 w dniu rozpoczęcia czarteru Najemca może na jachcie przenocować, jednakże przekazanie jachtu i podpisanie umowy czarterowej nastąpi następnego dnia do godziny 11.

 1. Opóźnienie wydania jachtu przez Wynajmującego

W przypadku opóźnienia wydania jachtu Najemcy przez Wynajmującego z przyczyn leżących po stronie Wynajmującego, Wynajmujący będzie zobowiązany do zapłacenia Najemcy kary umownej w kwocie:

 • 40 (czterdzieści) PLN za każdą godzinę opóźnienia w wydaniu jachtu;
 • Przy opóźnieniu wydania jachtu o więcej niż dwadzieścia cztery godziny, Najemca ma prawo odstąpić od umowy, otrzymując zwrot opłaty czarterowej i karę umowną w kwocie równej 50% opłaty czarterowej.
 1. Siła wyższa

Za siłę wyższą uznaje się: nadzwyczajne zdarzenia losowe uniemożliwiające wywiązanie się z umowy, w szczególności: zatonięcie jachtu, Kradzieży jachtu, Spalenie się jachtu, Poważnych awarii jachtu będącego przedmiotem umowy, z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, jak złamanie masztu, Uszkodzenie dna grążące zatonięciem, zarządzeń wydanych przez władze oraz zawinionych przez osoby trzecie, za które Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.

 1. Niemożność świadczenia

W przypadku wystąpienia siły wyższej lub zdarzeń nadzwyczajnych lub awarii jachtu będącego przedmiotem umowy, z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, dopuszczalna jest możliwość przekazania Najemcy jachtu innego niż wskazany w umowie, z zachowaniem tej samej klasy i standardu wyposażenia. W przypadku, gdy standard jachtu zamiennego będzie odbiegał od wskazanego w umowie, Wynajmujący zwróci Najemcy różnicę w cenie. W przypadku braku zgody na jacht zamienny wskazany w ust. 2. oraz w konsekwencji odstąpienia Najemcy lub Wynajmującego od umowy w sytuacjach wskazanych w ust 1., Najemcy przysługuje zwrot całej wniesionej opłaty. W powyższych przypadkach postanowień § 11. nie stosuje się a Najemcy przysługuje zwrot opłaty czarterowej w całości. W przypadku zaistnienia awarii w okresie trwania rejsu powodującej wyłączenie jachtu z eksploatacji, z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych utrudniających lub uniemożliwiających żeglugę, ewentualnie innych zdarzeń powodujących przerwy w rejsie, za które Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności, Najemcy nie przysługuje zwrot opłaty czarterowej, w dniach przestoju jachtu.

 1. Odbiór jachtu
 1. Najemca zwróci jacht upoważnionemu przedstawicielowi Wynajmującego, w dniu zakończenia czarteru, w stanie niepogorszonym, z pełnym 5l zbiornikiem paliwa
 2. Jacht zdawany powinien być w stanie niepogorszonym, opróżniony ze wszystkich rzeczy Najemcy, czysty wewnątrz i na zewnątrz. 
 3. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za widoczne uszkodzenia jachtu i braki w wyposażeniu wymienione w uwagach do umowy, a określone w dniu wydania jachtu.
 1. Przekazanie jachtu niesklarowanego

Najemca ma prawo zwrócić Wynajmującemu jacht niesklarowany i nieposprzątany pod warunkiem wniesienia opłaty dodatkowej w kwocie 200zł (dwieście złotych). Opłata za zwrot nieposprzątanego jachtu może być potrącona z kaucji gwarancyjnej.

 1. Opóźnienie zwrotu jachtu

W przypadku opóźnienia zwrotu jachtu przez Najemcę z przyczyn leżących po jego stronie, Najemca będzie zobowiązany do zapłaty Wynajmującemu kary umownej w kwocie:

 • do 24 godzin po 150 zł za godzinę opóźnienia, analogicznie do §11 ust. 1 pkt a)
 • w przypadku przekazania jachtu z opóźnieniem powyżej dwudziestu czterech godzin, kara umowna wyniesie analogicznie do §11 ust. 1 pkt b) w wysokości 150% opłaty czarterowej za kolejny, pełny, tygodniowy okres czarteru. Kwota kary umownej będzie potrącona w pierwszej kolejności z kaucji gwarancyjnej.
 1. Przekazanie jachtu w stanie uniemożliwiającym eksploatację

W przypadku zwrócenia przez Najemcę Wynajmującemu jachtu w stanie uniemożliwiającym dalszą eksploatację, Najemca, obok kary umownej stosownie do postanowień §16 ust. 1 pkt. b), może być obciążony do wartości szkody nie pokrytej przez ubezpieczyciela. Wartość kary umownej zostanie wyliczona do wysokości 150% opłaty czarterowej za kolejny pełny tygodniowy okres czarteru.

 1. Zwierzęta na jachcie
 1. Zamiar zabrania zwierzęcia na pokład, musi być uzgodniony przed rejsem i ustalone zasady jego pobytu oraz sposobu zabezpieczenia jachtu przed porysowaniem, zabrudzeniem tapicerki oraz pozostawieniem sierści.
 2. Zabrania się, aby zwierzęta przebywały na materacach niezabezpieczonych.
 3. Zgoda na pobyt zwierzęcia musi być wpisana w umowie.
 4. W przypadku, gdy Najemca nie uzyska zgody Wynajmującego i pojawi się ze zwierzęciem, Wynajmujący może odmówić wydania jachtu i zatrzymać wpłacony zadatek.
 5. W przypadku, gdy zwierzę zostanie zabrane bez zgody Wynajmującego, kaucja zostaje zatrzymana.
 6. Kaucja za rejs ze zwierzęciem na pokładzie, zwracana jest w terminie 7 dni od daty zakończenia czarteru.
 1. Ubezpieczenie jachtu
 1. Jacht wraz z elementami wyposażenia przymocowanego do kadłuba, powyżej wartości udziału własnego zabezpieczonego kaucją gwarancyjną wskazaną w §6 jest ubezpieczony w zakresie CASCO, OC i NW, OWU dostępne jest na stronie ubezpieczyciela PZU.
 2. W przypadku awarii lub innej szkody powstałej w czasie objętym umową czarteru, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego i sporządzenia protokołu wypadku będącego podstawą dla Wynajmującego do wystąpienia o odszkodowanie do firmy ubezpieczeniowej.
 3. Najemca zobowiązany jest współpracować z Wynajmującym podczas całego procesu likwidacji szkody, w celu zminimalizowania kosztów tej szkody i uzyskania odszkodowania pokrywającego całość szkody. Ubezpieczyciel może odmówić pokrycia szkody, w takiej sytuacji, za szkodę odpowiada w całości Najemca. W przypadku likwidacji szkody w zakresie JACHT CASCO, czarterujący ponosi opłatę franszyzy redukcyjnej ubezpieczenia w wys. 15% wartości szkody.
 4. Ryzyko utraty i uszkodzenia jachtu i jego wyposażenia obciąża Najemcę od chwili wydania mu jachtu przez Wynajmującego do chwili przekazania jachtu przez Najemcę Wynajmującemu.
 5. Ryzyko to nie dotyczy szkód, które zostaną pokryte (wypłacone) przez towarzystwo lub zakład ubezpieczeń, z którym Wynajmujący zawarł polisę ubezpieczeniową,